Texten är baserad på föredrag som hållits vid FHI (Oxford University) och Charity Internationals Lyckokonferens (2007). English transcript here.

PODCAST
ladda ned (15.3 MB)
speltid 34 minuter

ABOLITIONISMPROJEKTET


INLEDNING

Detta tal handlar om lidande och hur det ska avskaffas.
Jag förutspår att vi kommer att avskaffa lidandet hos alla levande varelser på vår planet.
Kommande generationer kommer att besjälas av olika grader av genetiskt förprogrammerad lycka flera storleksordningar starkare än dagens peakupplevelser.

Först ska jag beskriva varför det är tekniskt möjligt att avskaffa de biologiska substraten för alla våra obehagliga upplevelser – psykisk och fysisk smärta och lidande. Därefter ska jag argumentera för att det är av överordnad och brådskande moralisk prioritet att avskaffa lidandet på jorden, oavsett om man etiskt är utilitarist av något slag eller inte. Slutligen ska jag redogöra för varför en revolution inom bioteknik innebär att detta kommer att bli verklighet, om än inte så snabbt som det borde.

1: VARFÖR DET ÄR TEKNISKT MÖJLIGT

Vad som tyvärr inte kommer att avskaffa lidandet, åtminstone inte på egen hand, är socioekonomiska reformer, eller exponentiell ekonomisk tillväxt, eller tekniska framsteg i vanlig bemärkelse, eller något av de traditionella universalläkemedel man brukar ta till för att komma tillrätta med världens missförhållanden. Att förbättra den yttre miljön är beundransvärt och viktigt, men en sådan förbättring kan inte kalibrera om vårt inre hedon-ekorrhjul av lycka och lidande bortom vad vår genetiska betingning tillåter. Tvillingstudier bekräftar att det finns en [delvis] ärftlig normalnivå av välmående - eller lidande – runt vilken vi alla tenderar att fluktuera under en livstid. Denna normalnivå varierar från individ till individ. [Det är möjligt att sänka normalnivån för vårt välbefinnande genom att utsätta sig för långvarig okontrollerad stress, men även denna omställning är inte så lätt att genomföra som det låter: självmordsfrekvensen brukar gå ner i krigstid, och studier1 tyder på att människor sex månader efter en helkroppsförlamande olycka normalt är varken mer eller mindre lyckliga (eller olyckliga) än före den katastrofala händelsen.] Tyvärr kan denna biologiska begränsning inte elimineras genom försöken att skapa ett idealiskt samhälle – det spelar härvidlag ingen roll om man skapar en vänster- eller högerutopi, fri marknad, socialism, ett religiöst eller ett sekulärt samhälle, ett futuristiskt högteknologiskt samhälle eller om man helt enkelt bara sköter om sin trädgård. Även om allt som traditionella futurister har begärt skulle levereras - evig ungdom, obegränsad materiell rikedom, morfologisk frihet, superintelligens, uppslukande virtuell verklighet, molekylär nanoteknik, osv., finns det inga bevis för att vår subjektiva livskvalitet i genomsnitt skulle bli betydligt högre än livskvaliteten hos våra förfäder under jägar-/samlartiden - eller hos stamfolk på Nya Guinea idag – om våra nervbanor för belöning inte anrikas. Även motsatsen är svår att bevisa, eftersom det saknas tillräckligt sofistikerad neurologisk skanning, men objektiva index för psykisk påfrestning, t.ex. självmordstalen, stödjer det antagandet. Ickeförbättrade människor kommer fortsatt att vara offer för spektrumet av Darwinistiska känslor, allt från fruktansvärt lidande till ringa besvikelser och frustrationer - sorg, ångest, svartsjuka, existentiell ångest. Deras biologi är en del av ”vad det innebär att vara människa”. Subjektivt obehagliga medvetandetillstånd existerar därför att de var genetiskt adaptiva. Var och en av våra centrala emotioner hade en särskild signalfunktion i vårt evolutionära förflutna: de tenderade att främja beteenden som främjade våra geners överlevnadsutsikter i våra förfäders miljö.

Så om man aldrig kan avskaffa lidande och obehag genom att förändra vår externa miljö, hur kan man då tekniskt göra det?

Här är tre scenarion i stigande grad av social genomförbarhet:

a) Wireheading
b) Utopiska syntetiska droger
c) Genmodifiering och
– vilket jag vill fokusera på – den nära förestående reproduktionsrevolutionen med ”designer babies”

a) Kom ihåg att wireheading är ett direkt stimulerande av hjärnans belöningscentra via implanterade elektroder. Intrakraniell självstimulering leder inte till någon fysiologisk eller subjektiv tolerans, d.v.s. den är precis lika skön efter två dygn som efter två minuter. Wireheading skadar inte någon annan; den ger endast ett litet ekologiskt fotavtryck; den förjagar psykisk och fysisk smärta; och man kan diskutera om den inte är en mer värdig aktivitet för människan än vad sex är. Visserligen låter wireheading inte som en tilltalande utsikt för andra än kanske en handfull deprimerade personer, men vilka tekniska skäl talar emot dess införande?

Nåväl, wireheading är inte en evolutionärt stabil lösning: det skulle finnas ett evolutionärt tryck mot utbredd wireheading. Wireheading främjar inte ett närande beteende: ”wireheads”, mänskliga eller ickemänskliga, vill inte skaffa wirehead-barn. En likformig, urskillningslös lycksalighet genom wireheading eller dess motsvarigheter skulle effektivt göra slut på experimentet människan, åtminstone om den anammades globalt. Direkt neurologisk stimulering av våra belöningscentra förstör den informationsmässiga känsligheten för stimuli från miljön. Så förutsatt att vi vill vara smarta – och bli smartare – har vi ett val. Intelligenta agenter kan ha en motivationsmässig struktur baserad på varierande grader av lidande, karaktäristisk för en del livslångt deprimerade idag. Eller intelligenta agenter kan ha vår nuvarande typiska blandning av lidande och välbehag. Eller, alternativt, skulle vi kunna ha en informationsmässig medvetandeekonomi baserad uteslutande på [anpassningsbara] grader av cerebral lycksalighet – vilket jag ska argumentera för.

Faktum är att detta avfärdande av wireheading kan vara förhastat. Det kan inte uteslutas att, i en fjärran framtid, allt obehagligt eller jordiskt kan överlåtas åt oorganiska superdatorer, proteser och robotar medan vi avnjuter orgasmisk lycksalighet. Eller kanske inte orgasmisk lycksalighet, möjligen någon annan familj av idealiska sinnestillstånd som inte kan förbättras. Men det är spekulationer. Oavsett vad slutdestinationen är, vore det klokare, tror jag, att sikta på både superlycka och superintelligens – åtminstone tills vi har förstått hela vidden av vad vi gör. Det är inte moraliskt brådskande att maximera superlyckan på samma sätt som det är att avskaffa lidandet.

[Det är värt att notera att det avlastande alternativet förutsätter att oorganiska datorer, proteser och robotar inte – åtminstone inte nödvändigtvis - upplever fenomenet smärta subjektivt även om deras funktionella arkitektur gör att de kan undvika och reagera på skadliga stimuli. Denna avsaknad av oorganiskt lidande är relativt okontroversiell i fallet med dagens datorer – avstängandet av en PC har inga etiska konsekvenser, och en kiselbaserad robot kan programmeras att undvika frätande syror utan att uppleva dödsångest om den är skadad. Det är däremot tveksamt om något beräkningssystem med en klassisk von Neumann-arkitektur någonsin kommer att vara medveten i någon intressant mening. Jag är skeptisk; hur som helst påverkar det inte avlastningsalternativet, såvida man inte hävdar att lidandets subjektiva textur är funktionellt viktig för vilket system som helst som kan undvika skadliga stimuli.]

b) Det andra tekniska alternativet för utrotande av lidande är futuristiska syntetiska droger. I en era av mogen post-genomisk medicin, blir det möjligt att rationellt utforma verkligen perfekta nöjesdroger som ger livslångt, högfungerande välbefinnande utan oacceptabla biverkningar? "Perfekta nöjesdroger" är här bara en förkortning. Sådana läkemedel kan i princip omfatta cerebralt, empatiskt, estetiskt och kanske andligt välbefinnande - och inte bara hedonistisk njutning i dess vanliga endimensionella och amoraliska bemärkelse.
Här talar vi inte om rekreationsdroger, som aktiverar negativa feedbackmekanismer i hjärnan, eller grund, opiatskapad belåtenhet av den typ som beskrivs i Du Sköna Nya Värld. Inte heller åsyftas läkemedel som inducerar euforisk mani, med den okontrollerade upphetsning, den förlust av viktiga insikter, den grandiositet och de högtflygande idéer som dessa för med sig. Kan vi utveckla verkligt mirakulösa droger som levererar sublimt välbefinnande på ett hållbart sätt genom att justera hedon-ekorrhjulet, så att vi kan säkerställa en hög livskvalitet för alla?

Många människor ryggar tillbaka inför ordet "droger" - vilket är förståeligt med tanke på dagens skadliga gatudroger och dessas oinspirerande medicinska motsvarigheter. Samtidigt brukar även akademiker och intellektuella i vårt samhälle inta prototypen för dumma droger: etylalkohol. Om det är socialt acceptabelt att ta ett läkemedel som gör en tillfälligt lycklig och dum, så varför inte rationellt designa droger som gör människor ständigt lyckligare och smartare? För att begränsa missbrukspotentialen skulle man förmodligen vilja göra den idealiska nöjesdrogen - i en begränsad men viktig betydelse – lik nikotin, där rökarens hjärna finkalibrerar sin optimala nivå: ingen okontrollerad doseskalering äger rum.

Det finns naturligtvis allehanda fallgropar med medicinbaserade lösningar. Tekniskt tror jag att dessa svårigheter kan övervinnas, även om jag inte ska försöka visa detta här. Men det finns en djupare fråga. Om det inte vore något grundläggande fel - eller åtminstone inte i grunden inadekvat - med våra befintliga naturliga medvetandetillstånd som vi ärvt genom evolutionen, då skulle vi inte vara så angelägna om att ändra på dem. Även när det inte är obehagligt, är vårt vardagliga mående medelmåttigt jämfört med vad vi kallar peakupplevelser. Vanligt vardagligt mående var förmodligen adaptivt i den meningen att det hjälpte våra gener att sprida sig mer på den afrikanska savannen, men varför låta det fortsätta vara vårt standardmående för all framtid? Varför inte förändra den mänskliga naturen genom att bokstavligen reparera vår genetiska kod?

Å andra sidan kan detta avfärdande av farmakologiska lösningar vara förhastat. Man kan tänka sig att utopiska syntetiska droger alltid kan vara användbara för finkalibrerad och lättåterkallbar kontroll av medvetandet, och jag tror att syntetiska droger kommer att vara ett oumbärligt verktyg för att utforska olika sorters medvetandetillstånd. Men vore det inte bättre om vi alla var födda med en genetisk predisposition för psykisk superhälsa stället för att vara i kroniskt behov av självmedicinering? Skulle ens den ivrigaste abolitionist föreslå att man ger drogcocktails till oss alla från vaggan till graven?

c) Och så för det tredje finns det genetiska lösningar, som omfattar både somatisk terapi och könscellsterapi.
I sammanhanget kan nämnas att det idag finns en minoritet av människor som alltid är deprimerade, trötta eller nedstämda, om än i varierande grad. Studier med enäggs- och tvåäggstvillingar bekräftar att depression i hög grad är genetiskt betingad. Omvänt finns det vissa människor med optimistisk läggning. Bortom optimisterna finns det en mycket liten minoritet av människor som är vad psykiatrer kallar hypertymiska. Dessa människor är inte maniska eller bipolära, utan, sett utifrån vår tids normer, alltid mycket lyckliga, om än stundom lyckligare än annars. Hypertymiska människor svarar "lämpligt" och adaptivt på sin omgivning. De kännetecknas av energiskhet, produktivitet och kreativitet. Även när de är lyckliga, är de inte ”utflippade” av lycka.

Tänk om vi, som helhet som civilisation, skulle välja att bli genetiskt hypertymiska – anamma ett system av motivationer drivet helt av adaptiva grader av välbefinnande? För att vara mer radikala, i takt med ökad förståelse för den genetiska grunden för vår lyckonivå, kan vi välja att lägga till flera extra kopior av hypertymifrämjande gener / allela kombinationer och deras reglerande promotorer – så att vi inte avskaffar homeostasen och hedon-ekorrhjulet utan höjer vår hedon-grundnivå?

Det finns tre saker att säga om detta:
För det första kan denna genetiska omkalibrering tyckas stödja ett annat slags enhetlighet, men det är värt att minnas att lyckligare människor - och särskilt hyperdopaminergiska människor - oftast är mottagliga för ett bredare spektrum av potentiella belöningsstimuli än depressiva: de hänger sig åt ett mer undersökande beteende. Detta minskar risken för att fastna i suboptimala hjulspår, både för den enskilda förbättrade individen och för det postmänskliga samhället som helhet.

För det andra kan samhällsomfattande hypertymi låta som ett gigantiskt experiment, och i en bemärkelse är det naturligtvis det. Men all sexuell reproduktion är ett experiment. Vi spelar genetisk roulette, när vi blandar våra gener och kastar den genetiska tärningen. De flesta av oss ryggar tillbaka för ordet "rashygien", men det är faktiskt det vi utövar, grovt och inkompetent, när vi väljer våra blivande partners. Skillnaden blir att blivande föräldrar inom de närmaste decennierna kommer att kunna agera alltmer rationellt och ansvarsfullt vid sina reproduktionsbeslut. Preimplantativ diagnos kommer att bli rutinmässig, artificiella livmödrar kommer att befria oss från den mänskliga förlossningskanalens begränsningar och en revolution inom reproduktionsmedicin kommer att börja ersätta det gamla Darwinistiska lotteriet. Frågan är inte om en reproduktiv revolution kommer, utan snarare vilken typ av ”vara” - och vad slags medvetande - vill vi skapa.

För det tredje: kommer inte denna reproduktiva revolution att bli ett privilegium för den rika eliten i väst? Antagligen inte länge. Jämför det korta tidsglappet mellan uppkomsten av, säg, mobiltelefoner och deras utbredning i hela världen med det 50 år långa glappet mellan uppkomsten av radion och dess globala utbredning; och det tjugo år långa glappet mellan uppkomsten av tv:n och dess globala genomslag. Fördröjningen mellan nya teknologiers uppkomst, och den globala utbredningen av dem, krymper snabbt. Samma sak gäller även för priset.

Hur som helst är en av fördelarna med att genetiskt justera hedon-ekorrhjulet, snarare än att avskaffa det helt och hållet, åtminstone inom överskådlig framtid, att de funktionella motsvarigheterna till smärta, ångest, skuld och även depression, som vi förstår dem i dag, kan bevaras utan att dessa otäcka känslor behöver upplevas. Vi kan behålla missnöjets funktionella motsvarigheter – som kan antas vara utvecklingens drivkraft - och behålla det omdöme och den kritiska insikt som euforisk-maniska saknar. Även om hedonnivån massivt berikas, och även om våra belöningscentra fysiskt och funktionellt förstärks, så är det fortfarande i princip möjligt att bevara mycket av vår befintliga preferensarkitektur. Om man föredrar Mozart framför Beethoven, eller filosofi framför plockepinn, kan man fortfarande behålla denna rangordning av sina preferenser även om ens hedonnivå gjorts oerhört mycket rikare.

Nu anser jag personligen att det vore bättre om vår preferensarkitektur radikalt förändrades, och vi bedrev [ursäkta jargongen] en "åter-encefalisering av våra emotioner". Evolution genom naturligt urval har gjort oss starkt benägna att utveckla alla möjliga sorters dysfunktionella preferenser som skadar både oss själva och andra till gagn för våra gener. Kom ihåg Djingis Khans ord: "Den största lyckan är att krossa din fiende, att köra iväg honom, att se hans städer reduceras till aska, att se dem som älskar honom höljda i tårar och att håva in i din famn hans fruar och döttrar."

Nu säger man mig att den akademiska världen inte är riktigt är så dålig, men även universitetens verksamhet har sina former av belevat barbari - sitt tävlingslystna positionsjagande och sina alfa-hanne-dominansritualer: ett nollsummespel med många förlorare. Alltför många av våra preferenser speglar otäcka beteenden och sinnestillstånd som var genetiska anpassningar till vår urtidsmiljö. Vore det inte bättre om vi istället skrev om vår egen korrupta kod? Jag har här fokuserat på genetisk höjning av måendenivån. Men med kontroll över emotionernas biologi kan vi, till exempel, öka vår förmåga till empati, funktionellt komplettera våra spegelneuroner och skapa en varaktig ökning av utsöndringen av oxytocin till förmån för mer samverkan och mer socialt beteende. Likaså kan vi identifiera de molekylära kännetecknen för, säg, andlighet, estetik, eller humor - och förändra och ”över-uttrycka” även dessas psykologiska maskineri. Ur ett informationsteoretiskt perspektiv är det avgörande för en adaptiv, flexibel, intelligent respons på världen inte vår absoluta position på en hedonskala utan att vi är informationsmässigt känsliga för skillnader. Faktum är att informationsteoretiker ibland helt enkelt definierar information som en "skillnad som gör skillnad".

Jag vill emellertid återigen betona att denna åter-encefalisering av känslor är valfri. Det är tekniskt möjligt att skapa välmående hos allt kännande liv och behålla större delen av, men inte hela, vår existerande preferensarkitektur. De tre tekniska alternativ för att avskaffa lidandet som jag presenterat - wireheading, syntetiska droger och genteknik – utesluter inte varandra. Är de uttömmande? Jag känner inte till något annat genomförbart alternativ. Några transhumanister tror att vi alla en dag kommer att skannas, digitaliseras och laddas upp i oorganiska datorer och omprogrammeras. Nå, kanske, jag är skeptisk, men hur som helst löser det förslaget inte problemet med det lidande som det befintliga organiska livet känner, såvida vi inte anammar så kallad destruktiv uppladdning - ett Förintelsealternativ jag inte ens tänker överväga här.

2: VARFÖR DET BÖR SKE

Anta att vi inom de närmaste århundradena kommer att förvärva denna gudalika makt över våra känslor. Anta också att obehagliga erfarenheters signalfunktion kan ersättas - antingen genom sådant omkalibrerande som argumenterats för här, eller genom att lasta av allt obehagligt eller rutinmässigt till oorganiska proteser, bioniska implantat eller oorganiska datorer - eller kanske genom ren eliminering, när det gäller sådant som svartsjuka. Varför bör vi alla vara abolitionister?

Om man är en klassisk utilitarist, följer abolitionismprojektet: det är helt enkelt Bentham plus bioteknik. Man behöver inte vara en klassisk utilitarist för att stödja avskaffandet av allt lidande, men alla klassiska utilitarister bör anamma abolitionismprojektet. Bentham förfäktade sociala och rättsliga reformer, vilket är bra så långt det räcker, men han verkade före den biotekniska och genetisk-medicinska eran.

Om man är en vetenskapligt upplyst buddhist, följer abolitionismprojektet också. Buddhister, vilket är unikt bland världens religioner, fokuserar på lidandets primat i den levande världen. Buddhister kanske tycker att Buddhas Ädla Åttafaldiga Väg är en säkrare väg till Nirvana än genteknik, men det är svårt för en buddhist att argumentera principiellt mot bioteknik om bioteknik fungerar. Buddhister fokuserar på att lindra lidandet genom att utrota begäret, men det är värt att notera att ett utrotande av begäret är tekniskt valfritt och kan antas leda till en stagnerande samhälle. Istället är det möjligt både att avskaffa lidandet och fortsätta att ha alla möjliga sorters önskemål och viljor.

Att övertyga anhängare av islam och den judisk-kristna traditionen är mer av en utmaning. Men troende hävdar - trots avvikelserna i de empiriska bevisen - att Allah/Gud är oändligt solidarisk och barmhärtig. Så om ringa dödliga kan föreställa sig en välfärd för alla kännande varelser, tycks det hädande att påstå att Gud skulle vara mer begränsad i fråga om Sin godhets räckvidd.

De flesta av vår tids filosofer är inte klassiska utilitarister eller buddister eller teister. Varför skulle, säg, en etisk pluralist ta abolitionistprojektet på allvar?
Här vill jag låna Shakespeares ord:

"For there was never yet philosopher
That could endure the toothache patiently"

(”Ty än har det inte funnits en filosof
Som kunde uthärda tandvärk tålmodigt”)

[Mycket Väsen För Ingenting, Scen Fem, Akt Ett (Leonato talar)]

När man drabbas av svår fysisk smärta, chockas man alltid över hur fruktansvärd den kan vara.
Det är frestande att anta att rent ”psykisk” smärta - ensamhet, avvisande, existentiell förtvivlan, sorg, ångest, depression - inte kan vara så gräslig som extrem fysisk smärta; ändå är anledningen till att över 800000 människor i världen tar sina liv varje år främst psykisk påfrestning. Det är inte det att andra saker - stor konst, vänskap, social rättvisa, humor, odlandet av en utmärkt karaktär, akademiska stipendier etcetera - inte är värdefulla, det är snarare det att när intensiv fysisk eller psykisk nöd tränger sig på - antingen i ens eget liv eller hos någon man håller kär – inser vi att denna intensiva smärta har omedelbar, brådskande prioritet. Om man är i plågor efter att ha klämt handen i dörren, har man nog inte mycket till övers för uppmaningar att komma ihåg de finare sakerna i livet. Om man är galen efter en olycklig kärleksaffär, vill man inte bli taktlöst påmind om att det är vackert väder ute.

OK, medan den varar, har extrem smärta eller psykisk nöd en angelägenhetsgrad och prioritet framför resten av ens livsprojekt, men vad gör det? När eländet går över, varför inte bara fortsätta med sitt liv som tidigare?
Naturvetenskapen strävar efter "en utsikt från ingenstans", ett tänkt Guds ögas perspektiv. Fysiken lär oss att inget här-och-nu är privilegierat framför något annat; de är alla lika verkliga. Vetenskap och teknik kommer inom kort att ge oss gudalika befogenheter över hela den levande världen för att matcha detta gudalika perspektiv. Jag menar att så länge det finns någon kännande varelse som genomgår lidande som liknar vår nöd, bör detta lidande behandlas med samma prioritet och skyndsamhet som om den vore ens egen smärta eller smärtan hos någon man älskar. Med makt kommer ansvar. Gudalik makt medför gudalikt ansvar. Så existensen av lidande för 200 år sedan, till exempel, kan ju ha varit hemsk, men det är oklart om sådant lidande rimligen kan kallas för "omoraliskt" - för det fanns inte mycket som kunde göras åt det. Men tack vare biotekniken finns det nu det - eller kommer snart att finnas. Under de närmaste århundradena kommer lidande av varje slag att bli valfritt.

Om man inte är en klassisk etisk utilitarist, är fördelen med att omkalibrera hedon-ekorrhjulet snarare än att helt enkelt försöka maximera superlycka att man behåller åtminstone en igenkännbar ättling av vår befintliga preferensarkitektur. Omkalibrering av hedon-ekorrhjulet kan göras förenlig med ens befintliga värdegrund. Därför kan även vad som misslyckat kallas "preferensutilitaristen" inrymmas. Faktum är att kontroll över ens känslor innebär att man kan fortsätta sina nuvarande livsprojekt mer effektivt. Och hur är det med påståendet att lidande bygger upp ens karaktär? "Det som inte krossar mig gör mig starkare" sa Nietzsche. Denna oro verkar obefogad. Allt annat lika stärks motivationen av ett förbättrat mående - det gör oss psykiskt stabilare. Långvarigt låg sinnesstämning, däremot, leder till inlärd hjälplöshet och beteendemässig förtvivlan.

Jag har inte uttryckligen tagit itu med värdenihilisten – den subjektivistiska eller etiska skeptikern som säger att alla värden helt enkelt är en fråga om smak, och att man inte kan logiskt härleda ett "bör" från ett "är".
Nåväl, låt oss säga att jag befinner mig i plågor eftersom min hand befinner sig på en het platta. Denna smärta är i sig motiverande, även om min övertygelse om att jag borde dra tillbaka min hand inte följer av formella rättesnören för logisk slutledning. Om man tar den vetenskapliga världsbilden på allvar, finns det ingenting ontologiskt speciellt eller privilegierat med här-och-nu eller mig – den egocentriska illusionen är ett perspektivtrick skapat av själviskt DNA. Om det är fel att jag lider svåra plågor, är det fel att vem som helst, var som helst gör det.

3: VARFÖR DET KOMMER ATT SKE

OK, det är tekniskt möjligt. En värld utan lidande vore underbar, och fullt utvecklad paradisteknik ännu bättre. Men än sedan då? Det är tekniskt möjligt att bygga en tusenmeterskub av cheddarost. Varför kommer en lidandefri värld att bli verklighet? Kanske är det bara önsketänkande. Kanske kommer vi att välja att behålla det biologiska lidandet för alltid2. OK, det är tekniskt möjligt. En värld utan lidande vore underbar, och fullt utvecklad paradisteknik ännu bättre. Men än sedan då? Det är tekniskt möjligt att bygga en tusenmeterskub av cheddarost. Varför kommer en lidandefri värld att bli verklighet? Kanske är det bara önsketänkande. Kanske kommer vi att välja att behålla det biologiska lidandet för alltid2. Motargumentet här är att oavsett om man är välvilligt inställd till abolitionismprojektet, går vi mot en reproduktionsrevolution av skräddarsyende av vår avkomma. Blivande föräldrar kommer snart att välja egenskaper åt sina framtida barn. Vi är på tröskeln till den Postdarwinistiska Övergången, inte i den bemärkelsen att urvalstrycket på något sätt kommer att vara mindre kraftigt, men att evolutionen inte längre kommer att vara "blind" och "slumpmässig": det kommer inte längre att vara fråga om ett naturligt urval, utan ett onaturligt urval. Vi kommer att välja hur vi genetiskt inrättar våra avkommor, genom att välja och utforma alleler (versioner av gener) och alleliska kombinationer (kombinationer av versioner av gener) utifrån deras förväntade konsekvenser. Ett urvalstryck kommer att växa fram mot otrevliga alleler och alleliska kombinationer som var adaptiva i vår forna miljö.

Tyvärr är detta inte ett rigoröst argument, men anta att man kunde välja de genetiska inställningarna för graden av välmående - den hedonmässiga medelpunkten - hos ens framtida barn. Vilka inställningar skulle man välja? Man kanske inte skulle välja grader av livslång superlycka, men de allra flesta föräldrar kommer säkert att vilja välja lyckliga barn. För det första är de roligare att uppfostra. De flesta föräldrar inom de flesta kulturer vill, uppriktigt tror jag, att deras barn ska vara lyckliga. Man kan vara skeptisk till föräldrar som säger lycka är det enda de bryr sig om för sina barns del - många föräldrar är mycket ambitiösa. Men allt annat lika, signalerar lycka framgång – något som möjligen i grunden är det evolutionära ursprunget till varför vi sätter stort värde på våra barns lycka såväl som på vår egen.

Naturligtvis är argumentet om föräldrarnas valfrihet inte avgörande. Inte minst är det oklart hur många fler generationer av fria reproduktionsval som ligger framför oss innan radikal teknik inom kampen mot åldrandet nödvändiggör en successivt stramare kollektiv kontroll över våra reproduktionsbeslut - eftersom en svällande befolkning av ålderslösa kvasiodödliga inte kan föröka sig i oändlighet inom ett ändligt fysiskt utrymme. Men även om centraliserad kontroll av reproduktionsbesluten blir regel och fortplantningen själv blir sällsynt, kommer urvalstrycket mot primitiva Darwinistiska genotyper förmodligen att vara intensivt. Således är det svårt att föreställa sig vilka framtida sociala grupperingar som verkligen skulle göra det möjligt att överlagt skapa några anlag för depression eller ångest - eller ens för den "normala" osundheten hos ett icke-förbättrat medvetande.

Icke-Mänskliga Djur

Hittills har jag fokuserat på lidande inom endast en art. Denna begränsning av abolitionismprojektet är trångsynt, men våra antropocentriska fördomar är djupt rotade. Att jaga, döda och utnyttja medlemmar av andra arter ökade våra geners överlevnadsmöjligheter i våra förfäders miljö. [Här är vi mer besläktade med schimpanser än bonoboer.] Så till skillnad från när det gäller, säg, vårt tabu mot incest, har vi ingen medfödd predisposition för att uppleva att, säg, jakt och utnyttjande av icke-mänskliga djur är fel. Vi kan läsa att Irene Pepperbergs papegoja, med vilken vi senast delade en gemensam förfader för flera hundra miljoner år sedan, hade en mental ålder motsvarande ett tre år gammalt barn. Men det är fortfarande lagligt för så kallade idrottsutövare att skjuta fåglar för nöjes skull. Om idrottsmän sköt spädbarn och småbarn av vår egen art för nöjes skull, skulle de bli stämplade som kriminella psykopater och buras in.

Så där finns en kontrast: huvudnyheten i nyhetsmedia är ofta ett fruktansvärt fall av misshandel och vanvård av ett barn, ett kidnappat litet barn, eller övergivna rumänska föräldralösa barn. Våra största hatobjekt är människor som våldtar och mördar barn. Samtidigt betalar vi rutinmässigt för det industrialiserade massmordet på andra kännande varelser så att vi kan äta dessa. Vi äter kött trots att det finns en mängd bevis för att de icke-mänskliga djur, som vi fabriksuppföder och dödar, är funktionellt, känslomässigt, intellektuellt – och, vilket är avgörande, i fråga om sin förmåga att lida - ekvivalenta med mänskliga spädbarn och småbarn.

Från ett teoretiskt Guds ögas perspektiv, skulle jag hävda att vi moraliskt bör bry oss lika mycket om misshandel av funktionellt likvärdiga icke-mänskliga djur som vi gör om medlemmar av vår egen art – lika mycket om övergrepp på och dödande av en gris som vi bryr oss om misshandel eller dödande av ett mänskligt småbarn. Detta strider mot våra mänskliga moraliska intuitioner, men våra moraliska intuitioner är helt enkelt inte pålitliga. De återspeglar vår antropocentriska partiskhet - inte bara en moralisk begränsning utan en intellektuell och perceptionsmässig begränsning också. Det är inte det att det inte finns några skillnader mellan mänskliga och icke-mänskliga djur; det finns skillnader där likväl som mellan svarta och vita människor, mellan medborgare födda i frihet och slavar, mellan män och kvinnor, judar och ofrälse, homosexuella och heterosexuella. Frågan är snarare: är det moraliskt relevanta skillnader? Detta är viktigt, för det kan få moraliskt förödande konsekvenser när vi fäster vår uppmärksamhet på verkliga men moraliskt irrelevanta skillnader mellan kännande varelser. [Tänk hur Aristoteles till exempel försvarade slaveriet. Hur kunde han vara så blind?] Våra moraliska intuitioner är förgiftade av genetiskt egenintresse - de var inte designade för att inta en opartisk ”Guds ögas” synvinkel. Men större intelligens medför en större kognitiv förmåga till empati - och potentiellt en större sfär för vår medkänsla. Kanske våra superintelligenta/superempatiska ättlingar kommer att se på misshandel av icke-mänskliga djur som inte mindre motbjudande än vi ser på barnmisshandel: en fruktansvärd perversion.

Oavsett om detta är sant eller inte, inte kommer vi väl att sluta äta upp varandra? Vårt partiska egenintresse är för starkt. Vi gillar smaken av kött för mycket. Är inte begreppet global veganism bara en utopisk dröm?
Kanske det. Men inom några decennier innebär tillkomsten av genetiskt modifierad så kallad vatfood att vi kan avnjuta "kött" smakligare än någonting som finns i dag - utan något dödande och grymhet. Som en försmak av vad som är på kommande, inleddes The In Vitro Meat Consortium vid ett seminarium som hölls på det norska University of Life Sciences i juni 2007. Avgörande är att växande kött från genetiskt modifierade enstaka celler sannolikt kan skalas upp obegränsat: dess globala masskonsumtion är potentiellt billigare än att använda intakta icke-mänskliga djur. Därför - om man antar att vi under överskådlig framtid behåller cash nexus och marknadsekonomi – kommer billig, läcker vatfood sannolikt att tränga undan fabriksodling och massdödande av våra medvarelser.

Man kan skeptiskt undra: kommer de flesta människor verkligen att äta gourmet-vatfood, ens om det är billigare och mer välsmakande än kött från slaktade icke-mänskliga djur? Förutsatt att vatfood marknadsförs ordentligt, ja. För om vi upptäcker att vi föredrar smaken av odlat kött framför kadaver från döda djur, kommer de moraliska argumenten för en kost fri från grymhet förmodligen att verka mycket mer tvingande än de gör nu.

Men även om vi har global veganism, visst kommer det fortfarande att finnas fruktansvärd grymhet i naturen? Naturdokumentärer ger oss en mycket Bambifierad syn på den levande världen: det är inte bra TV att ägna en halvtimme åt att visa ett icke-mänskligt djur som dör av törst eller hunger, eller långsamt blir kvävt eller ätet levande av ett rovdjur. Och det måste väl finnas en näringskedja? Naturen är grym, men kommer rovdjur alltid att vara nödvändiga för att förhindra en populationsexplosion och malthusiansk katastrof?

Icke så. Om vi vill kan vi använda depåpreventivmedel, omforma det globala ekosystemet och skriva om ryggradsdjurens genom för att avskaffa lidandet i resten av den fysiska världen också. Ty icke-mänskliga djur behöver inte frigöras, de behöver omsorg. Vi har en skyldighet att ta hand om dem, precis som vi gör med mänskliga spädbarn och småbarn, gamla och psykiskt funktionshindrade. Denna utsikt kan låta avlägsen, men förstörandet av livsmiljöer innebär att i praktiken allt som blir kvar av naturen längre fram under detta århundrade är våra viltreservat. Precis som vi inte ger livrädda levande gnagare som föda till ormar i djurparker - vi förstår att det är barbariskt - kommer vi verkligen att fortsätta att tillåta grymheter i vår planets viltreservat för att de är "naturliga"?

Den sista utposten på Planeten Jorden är havet. Intuitivt kan detta tyckas innebära en alltför komplicerad uppgift. Men den exponentiella tillväxten av datorkraft och nanorobotikteknologi innebär att vi i teorin kan göra en omfattande ombyggnad av det marina ekosystemet. För närvarande är en sådan omformning fortfarande omöjlig; om några decennier kommer det att vara datorkraftsmässigt genomförbart men utmanande; så småningom kommer det att vara tekniskt trivialt. Så frågan är: kommer vi faktiskt att göra det? Bör vi göra det - eller bör vi bevara det Darwinistiska status quo? Här är vi helt klart ute på spekulativ mark. Ändå kan man vädja till vad som kan kallas Principen Om ”Svag” Generositet. Till skillnad från det kontroversiella påståendet att superintelligens innebär superempati, förutsätter Principen Om ”Svag” Generositet inte att våra tekniskt och kognitivt avancerade ättlingar kommer att vara mer moraliskt avancerade än vi är nu.

Låt oss se på ett konkret exempel på hur principen kan tillämpas. Ställda inför ett val, idag, mellan att köpa antingen frigående eller fabriksproducerade ägg, väljer de flesta konsumenter ägg från frigående höns. Om fabriksproducerade ägg är tio öre billigare, väljer de flesta människor fortfarande det grymhetsfria alternativet. Nej, man ska inte underskatta människors illvilja, trots och grymhet, men de flesta av oss lutar åtminstone svagt i riktning mot välvilja. Om det krävs en icke försumbar del självuppoffring, till exempel om ägg från frigående höns kostar ens två kronor mer, minskar tyvärr försäljningen kraftigt. Min poäng är att om - och det är ett stort om – den uppoffring det är fråga om från den moraliskt likgiltiges sida kunde göras obefintlig eller trivial, kan abolitionismprojektet genomföras så långt den levande världen sträcker sig.

David Pearce
(2007)
interview (Svensk, 2011)abolitionist.com
HOME
Superlycka?
Nanoteknologi
Utopisk kirurgi?
BLTC-forskning
Paradisteknologi
Slutet på allt Lidande
Den Goda Drogguiden
MDMA: Utopisk Farmakologi
Transhumanismdeklarationen
Kritik av Huxley's Du Sköna Nya Värld

e-post
[email protected]