* 5. Ανοχή (tolerance) : το φαινόμενο όπου η συνεχές χρήση κάποιου φαρμάκου ή άλλης ηδονιστικής μεθόδου μπορεί να επιφέρει ανοχή έτσι που ο χρήστης να χρειάζεται όλο και περισσότερες επαναλήψεις ή/και όλο και μεγαλύτερες δόσεις, ούτως ώστε να ξανακαταφέρει να νοιώσει ικανοποίηση στον ίδιο βαθμό με πριν. Κατά αυτή την έννοια, υπάρχουν δυο ειδών ανοχής: η φυσιολογική (όπου η ανοχή βασίζεται σε σωματικές αλλαγές) και η ψυχολογική (όπου η ανοχή βασίζεται σε ψυχολογικές αλλαγές)- στην πραγματικότητα όμως τα δύο αυτά «είδη» πάνε μαζί.

επιστροφή