* 2. Ανθρώπινη ενίσχυση (human enhancement) : οποιαδήποτε απόπειρα κάποιου να ξεπεράσει τους συνήθεις περιορισμούς που του επιβάλλει το σώμα του. Μερικές μέθοδοι είναι η χρήση νοοτρόπων και η γενετική μηχανική.

επιστροφή